ชุมชนตั้งใหม่ในเมืองไทยในความหลากหลายของชุมชนต่างๆ เหล่านั้น? มีความคล้ายคลึงกันอยู่หลายประการ? อย่างหนึ่งคือ ชุมชนต่างๆ นั้นต่างให้ความสนใจในมิติทางจิตวิญญาณ? คงไม่ต้องกล่าวถึงชุมชนที่ตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การบรรลุผลทางจิตวิญญาณโดยเฉพาะ? ที่ออกแบบโครงสร้างชุมชนในด้านต่างๆ ให้เอื้อต่อการฝึกฝนทางจิตวิญญาณตามความเชื่อของตนเอง? แต่น่าสนใจที่แม้ชุมชนที่ไม่ได้มีเป้าหมายทางจิตวิญญาณโดยตรงต่างก็ให้ความสนใจอย่างสำคัญกับการฝึกฝนตนเองด้านใน

ความคล้ายคลึงอีกประการหนึ่งคือ? ชุมชนต่างๆ นั้นต่างให้ความสำคัญกับมิติทางนิเวศวิทยา? พวกเขามีความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม? ความยั่งยืนทางนิเวศ? ความงามของธรรมชาติ? การมีความรักและเคารพในชีวิตอื่น?

ในด้านเศรษฐกิจ? พวกเขาต่างเห็นความสำคัญของการพยายามพึ่งตนเอง โดยแสวงหารูปแบบเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด?

อีกประการหนึ่งคือ? ชุมชนต่างๆ เหล่านั้นมักเกี่ยวข้องกับการเกื้อกูลสังคมด้านใดด้านหนึ่ง? แม้ว่าโดยความตั้งใจดั้งเดิมของพวกเขาบางชุมชนเพียงต้องแสวงหารูปแบบชีวิตที่พึงปรารถนา? ไม่ได้หมายมุ่งจะทำงานเพื่อสังคมแต่อย่างใด? แต่ในภายหลังพวกเขาก็หันมาสนใจชุมชน/สังคมโดยรอบและกระทำการไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในการเกื้อกูลชุมชน? สังคม ผู้คน? หรือธรรมชาติ

วิถีทางการใช้ชีวิตในรูปแบบชุมชนจึงเป็นเรื่องน่าสนใจโดยเฉพาะชุมชนตั้งใหม่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น? เพราะดูเหมือนว่าวิถีชุมชนนำคนไปสู่การฝึกฝนตนเองด้านใน? และการมีสำนึกห่วงใยใส่ใจในธรรมชาติและสังคม? มีอะไรในวิถีชีวิตชุมชนที่ก่อให้เกิดสำนึกเหล่านี้ขึ้น?? อะไรคือความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ของการบุกเบิกชุมชนใหม่?? ปัญหาและความท้าทายของชีวิตชุมชนคืออะไร?? บรรยากาศของความรัก? มิตรภาพ? หรือความขัดแย้งเป็นอย่างไร?

ในคอลัมน์ ?ชุมชนแห่งการเรียนรู้นี้?? มุ่งเน้นนำเสนอแง่มุมที่น่าสนใจจากประสบการณ์ของชุมชนต่างๆ? ในเมืองไทย? ติดตามประสบการณ์เฉพาะของแต่ละชุมชนได้ในครั้งต่อๆ ไป