โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน


อาศรมวงศ์สนิท ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่? นักกิจกรรมทางสังคมและเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มาร่วมกันเรียนรู้? ในรูปแบบของการจัดคอร์สฝึกอบบรม?? การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์? กระบวนการมีส่วนร่วม? รวมถึงการเข้าสัมผัสชีวิตแบบเรียบง่ายในระยะเวลาสั้นๆ?? ผ่านโครงการบ้านพักสัมมนา ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินงานในชุมชนอาศรมวงศ์สนิท? เพื่อเอื้อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสและเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย? อันเป็นการจุดประกายให้สังคมได้หวนกลับมาทบทวนถึงการใช้ชีวิตแบบทางเลือก? เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบันที่มุ่งเน้นทางด้านวัตถุ


การเกษตรธรรมชาติ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชุมชนอาศรมวงศ์สนิท? ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง? รวมถึงได้มีการวางแผนให้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชน? เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่มาใช้สถานที่? ได้บริโภคอาหาร? ที่สด? ใหม่? ปลอดสารพิษ? อันเป็นการดูแลรัษาสุขภาพและเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง? ผ่านการทดลอง? แลกเปลี่ยนประสบการณ์? เรียนรู้ร่วมกัน? การรวบรวมองค์ความรู้? ข้อมูล? ในเรื่องเกษตรธรรมชาติ? จากแหล่งต่างๆ?? ?แล้วนำมาฝึกฝนและปฏิบัติจริงในชุมชน? ผ่านการสรุปบทเรียน? เพื่อค้นหาจุดเด่น? จุดด้อย? นำไปสู่การพัฒนา? ปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่องต่างๆ? โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม? ร่วมคิด? ร่วมทำ? ร่วมตัดสินใจ? พัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของชุมชน


การเกษตรธรรมชาติ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับด้านสวัสดิการชุมชน? ให้มีอาหารปลอดสารพิษบริโภคในชุมชน? รวมทั้งเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของฝ่ายงานบ้านพักสัมมนา??? เพื่อให้ผู้มาใช้สถานที่ได้มีโอกาสได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าจากชุมชนได้? ซึ่งเป็นการหนุนเสริมให้สังคมได้หันมาตระหนักในคุณประโยชน์ของอาหารที่มาจากกระบวนการผลิตแบบธรรมชาติ? นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีขึ้นของชุมชน? และสังคมทั่วไป


อีกประเด็นหนึ่ง ชุมชนอาศรมวงศ์สนิท เป็นชุมชนที่อยู่ท่ามกลางชุมชนใหญ่? ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก? อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของการผลิต? และ? จำหน่าย? ไม้ดอกไม้ประดับ? ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย? ซึ่งเกษตรกรจะพึ่งพาสารเคมีเป็นส่วนใหญ่? อันเป็นปัจจัยหลักของการทำการเกษตรแบบกระแสหลัก? ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม? และสุขภาพของคนในชุมชนคลอง ๑๕? อย่างเห็นได้ชัด? ยกตัวอย่างเช่น? น้ำในคลองเริ่มเกิดการเน่าเสีย? ปลาจะตายเป็นจำนวนมากเมื่อน้ำไม่หมุนเวียน??? อันมีสาเหตุมาจากการใช้สารเคมีในปริมาณที่มากกว่าปกติ? เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของไม้ประดับให้สอดรับกับกลไกการตลาดในปัจจุบัน


โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน จึงเป็นอีกกระบวนการเรียนรู้หนึ่งให้กับสมาชิกในชุมชน? บุคคลทั่วไปและชุมชนรอบๆอาศรมวงศ์สนิท? ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ร่วมกัน? อันจะเป็นการจุดประกายให้สังคมได้เล็งเห็นประโยชน์ของเกษตรกรรมธรรมชาติ? นำไปสู่การดำรงชีวิตแบบยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ต่อไป