หลักการการทำงานและการใช้ชีวิตในอาศรมวงศ์สนิท

เขียนโดย Super User. Posted in เกี่ยวกับ

ชุมชนอาศรมวงศ์สนิท มีข้อตกลงการอยู่ร่วมกันในประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้

สมาชิกภาพ

mud

อาสาสมัคร หรือ เจ้าหน้าที่ใหม่ต้องผ่านการประเมินผลงานโดยหัวหน้าฝ่ายนั้น ๆ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารภายหลังจากทำงานแล้ว ๓ เดือน และต้องผ่านการประเมินผลจากกรรมการชุมชนและสมาชิกชุมชนเก่าคนอื่นๆ ภายหลังจากใช้ชีวิตอยู่ในอาศรมวงศ์สนิทแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๙ เดือน หากได้รับการยอมรับจากสมาชิกเดิมเป็นมติเอกฉันท์จึงจะได้รับสมาชิกภาพโดยสมบูรณ์ สามารถใช้ชีวิตร่วมชุมชนกับสมาชิกคนอื่นๆ ภายในอาศรมวงศ์สนิทได้ แต่หากผ่านการประเมินผลงาน ๓ เดือนโดยไม่ผ่านการประเมินผลในเชิงความสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิกชุมชนในช่วงเวลา ๙ เดือน เขาผู้นั้นสามารถทำงานในอาศรมวงศ์สนิทได้ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยภายในชุมชน

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

สิทธิ ที่สมาชิกอาศรมวงศ์สนิทจะได้รับโดยระบบสวัสดิการของชุมชนอาศรมวงศ์สนิท คือ

๑) สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

(๑) เจ้าหน้าที่และครอบครัว (พ่อ, แม่, สามี, ภรรยา, บุตร) สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงิน ๕,๐๐๐ บาทต่อปี และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลแห่งใดก็ได้
(๒) กรณีที่ป่วยหนักหรืออุบัติเหตุหรือกรณีพิเศษอื่น ๆ ให้คณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการบริหารพิจารณาเป็นรายๆ ไป เช่น การผ่าตัด
(๓) การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาสุขภาพปากและฟันการรักษาแผนโบราณ และการตัดแว่น สามารถเบิกได้ตามข้อ (๑)

๒) สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร (สำหรับผู้ที่ทำงานครบ ๑ ปีเต็ม)

เจ้าหน้าที่ที่มีบุตรสามารถเบิกค่าอุปกรณ์ในการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ ตามที่โรงเรียนเรียกเก็บ จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะโรงเรียนของรัฐบาล)

๓) กองทุนสะสมเพื่อสวัสดิการชาวอาศรมฯ

เป็นการออมเงินให้แก่สมาชิกไว้ใช้ในอนาคตและช่วยเหลือในยามจำเป็น เพื่อเป็นเงินกู้และเป็นเงินกู้ฉุกเฉินของสมาชิก

๔) กองทุนค่าตอบแทนพิเศษประจำปี

ค่าตอบแทนพิเศษมีไว้เพื่อให้สมาชิกได้มีเงินเก็บสะสมไว้ใช้ตอนออกจากงาน โดยจะได้รับเงินนี้ต่อเมื่อลาออกจากงานหรือเกษียณอายุเท่านั้น ทั้งนี้เป็นไปตามกฎระเบียบของมูลนิธิ ฯ

๕) การประกันชีวิต

สมาชิกทุกคนได้รับการประกันชีวิตและความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการทำงาน